Biz hakda

“Yanger Marine” hoş geldiňiz

Tehnologiýa we enjamlaryň hyzmatdaşy

“Yanger” (Şanhaý) Deňiz Tehnologiýa Ş. .Kompaniýanyň merkezi Şanhaýda we Gonkongda şahamçasy bar.

Kompaniýanyň iş meýdany AMPS (Alternative Marine Power System) we EGCS (Exhaust Gas Arassa Ulgam) dizaýny, önümçiligi we EPC-ni öz içine alýar.Highokary we pes woltly kenar elektrik birikdiriş gutularyny, kenara elektrik ygtyýaryna gözegçilik şkaflaryny, kabelleri we kabel rulonlaryny, kenar elektrik wilkalaryny we rozetkalaryny we ş.m., şeýle hem süpürgiç we bölekleri berip bileris.Şeýle hem ýokary hilli tehniki goldaw we hyzmat hyzmatlaryny berip bileris.Ammarymyzda köp sanly ätiýaçlyk şaýlary we doly ulgam bar.Global ulgamymyzyň kömegi bilen, “Yanger” gysga wagtda bölekleri üpjün edip we tehniki kömegi gurap bilýär.

1920

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýanyň doly hyzmat ulgamy we tejribeli hünärmen tehniki topary bar, gämi eýelerine we gämi abatlaýan kärhanalara ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge doly ukyply.“Yanger” bilen hyzmatdaşlyk etmek wagtyňyzy tygşytlar we enjamlaryňyzyň iň täsirli işlemegini üpjün eder.

Kompaniýa elmydama "howpsuzlyk, ygtybarlylyk, durnukly ösüş we daşky gurşawy goramak" işewürlik pelsepesine eýerýär we dünýä derejesindäki deňiz we deňiz enjamlary kärhanasy bolmaga çalyşýar.
Web sahypamyza gireniňiz üçin sag boluň we gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

biz hakda (1)

Medeniýetimiz

Saglyk , Howpsuzlyk , Durnukly , Daşky gurşawy goramak

Maksady

Birinji derejeli deňiz enjamlaryny üpjün ediji bolmak

Ruh

Bütewilik, bagyşlamak dogruçyllyk, täzeçillik

Filosofiýa

Müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary

Gymmatlyk

Adamlara hormat goýuň Üstünlige eýeriň

Garmonly ösüş Döredijilik gymmaty

Wezipe

Müşderilere HSSE tehnologiýasy we önümleri bilen üpjün etmek üçin bilelikde tutuş adamzadyň ýaşyl ummanyny guruň

Görüş

Müşderileriň iň ynamdar hyzmatdaşy bolmak

Kwalifikasiýa we şahadatnama

biz hakda (10)
biz hakda (11)
biz hakda (5)
biz hakda (7)
biz hakda (8)
biz hakda (9)
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)

Hyzmat tory

Global önümler we hyzmatlar ulgamy bizi müşderileriň iň ygtybarly hyzmatdaşy edýär

karta

Zawod gurşawy