CEMS ission Zyňyndylara yzygiderli gözegçilik ulgamy)

Gysga düşündiriş:

Gämi zyňyndylaryny ölçeýän enjam, MARPOL Goşundy VI we IMO MEPC laýyklykda gämilerdäki zyňyndylary ygtybarly ölçemek üçin innowasion çözgütdir.Enjam, bu programma üçin belli klassifikasiýa guramalary tarapyndan tassyklanýar.SOx we CO2-leriň ýokarky we aşaky akymlaryny, SCR (saýlama katalitik azaltmak) ösümlikleriniň ýokarky we aşaky akymlaryny ölçýär.Gämilerde ulanmak üçin niýetlenen ölçeg enjamy gaty az tehniki çykdajylary we çalyşmagy aňsat modullary öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Gämi zyňyndylaryny ölçeýän enjam, MARPOL Goşundy VI we IMO MEPC laýyklykda gämilerdäki zyňyndylary ygtybarly ölçemek üçin innowasion çözgütdir.Enjam, bu programma üçin belli klassifikasiýa guramalary tarapyndan tassyklanýar.SOx we CO2-leriň ýokarky we aşaky akymlaryny, SCR (saýlama katalitik azaltmak) ösümlikleriniň ýokarky we aşaky akymlaryny ölçýär.Gämilerde ulanmak üçin niýetlenen ölçeg enjamy gaty az tehniki çykdajylary we çalyşmagy aňsat modullary öz içine alýar.
CEMS markalarynyň köpüsiniň ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edip bileris, doly hyzmat ulgamy we ägirt uly paýnamalar sebäpli, müşderilere garaşyşyňyzdan has gysga wagtyň içinde ýokary hilli bölekleri we hyzmatlary hödürläp bileris.“Yanger” bilen hyzmatdaşlyk etmek wagtyňyzy tygşytlar we enjamlaryňyzyň iň täsirli işlemegini üpjün eder.

Önümleriň sanawy

CEMS (3)

REaşyl

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

03227

7.5 ”Reňk duýgur paneli

03272

Goraglar üçin howa

03008

SO2 / CO2 analizatory

03270

Gaty döwlet estafetasy

00350

Atingyladyş elementi - 230V -
100W

03217

PLC f.analizator 24VDC

03218

DI / DO Modul - estafeta

03219

AI moduly (Temp)

03220

Modul et - PNP

03221

Modul et - estafeta

03236

Gaz sowadyjy

03012

Gaz nasosy

03011

Akym ölçeýji

03014

Kondensat nasosy

03205

Optiki akym - detektor

03077

Multiplexer blok - 3-5
stak

03029

Multiplexer blok - 2 stak

03210

Howpsuzlyk wyklýuçateli

03276

Gapy wyklýuçateli

03121

Duýduryş estafetasy

00556

Interfeýs estafetasy (G2R -2-
SN 24DC (S)

00557

Interfeýs röle rozetkasy

03342

Kalibrleme klapan - 5

03343

Kalibrleme klapan - 2

03183

Üçin interfeýs moduly
Ethernet RJ 45

03204

Akym duýduryşy - Dolandyryjy

03206

Ereýän predohranitel

02198

Awtomatiki 10A birleşdiriň

02197

Awtomatiki 6A birleşdiriň

03085

24VDC elektrik üpjünçiligi

03013

Gaz süzgüji

03235

5 sany kompýuterden süzgüç.

00657

Süzgüç sazlaýjy 1/8, 0-2 bar

03136

Temperatura datçigi
Ø3x30mm

03388

DolyDerňew başy
gözleg turbasy

03372

Synag turbasy - Hasteloý

03373

Synag turbasy - 316 TI

03385

AC - Süzgüç goýmak

03386

Kondensat üçin turba
nasos

03387

Aşakdaky f.gaz nasosy

03234

Geçmek v / v f.gaz nasosy

03044

Atingyladyş elementi

02391

Solenoid klapan - 3 ýol

03182

Kondensat - duýduryş

03098

Gyzdyrylan şlang liniýasy 6m

03099

Gyzdyrylan şlang liniýasy 9m

03268

Gyzdyrylan şlang liniýasy 12m

03664

Gyzdyrylan şlang liniýasy 15m

03711

Gyzdyrylan şlang liniýasy 25m

03370

Keramiki süzgüç w.halkalar

03231

O halkalar toplumy - Witon

03848

Bejeriş toplumy 1 ýyl
Her gözleg üçin G7000

03662

Bejeriş toplumy 1 ýyl
G7000 1 stak ulgamy

03663

Bejeriş toplumy 1 ýyl
G7000 2-5 stak ulgamy

CEMS (4)

VIMEX

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

129748

125239

ShipCEMS - Analizator nokady 110VACShipCEMS - Analizator nokady 230VAC

123581

(122225)

ShipCEMS AM 230V sigorta, 1A-250 V (10ea) (120V)

125198

ShipCEMS AC Esasy awtomatiki sigorta 10A

124744

ShipCEMS A / C 6A awtomatiki sigorta

123526

ShipCEMS LOGO Elektrik üpjünçiligi (24V) (LOGO TD we LOGO TDE üçin birmeňzeş)

123525

ShipCEMS sowadyjy bölümi

125942

ShipCEMS LOGO8 TDE programma üpjünçiligi bilen doly

120404

ShipCEMS arassa howa süzgüji

122233

“ShipCEMS AF” bölejik süzgüç toplumy

122234

“ShipCEMS AF” nebit sorujy süzgüç toplumy

125423

ShipCEMS Howany azaltmak sazlaýjy

122232

ShipCEMS nusgasy / kalibrleme solenoid

122231

ShipCEMS nusga akymynyň görkezijisi

122230

ShipCEMS akymy 3 / 2-24V solenoid klapany saýlaň

123572

ShipCEMS (AC) predohranitel 2A - 250 V (10ea)

125704

ShipCEMS interfeýs bölümi (islege görä)

120037

ShipCEMS Yzky arassalaýyş toplumy

128732

Analizator duzak w / adapter

134827

134831

134837

ShipCEMS - Howa guradyjy hyzmat toplumy (1 -2 akym) 4 ýyl (Içki gurnama) ShipCEMS - Howa guradyjy hyzmat toplumy (3-4 akym) 4 ýyl (Daşarky gurnama)

123512

ShipCEMS - 6 mm hoz we Ferrule birikmesi.(10 ea)

123513

ShipCEMS - 10mm hoz we ferrule

122228

ShipCEMS - AM basyş wyklýuçateli

125691

ShipCEMS - AC kabinet temp.Termostat

125698

ShipCEMS - Damper derňew moduly

127346

ShipCEMS - Basyş ýeňilleşdiriji klapan

127346

ShipCEMS - Basyş ýeňilleşdiriji klapan

122235

ShipCEMS nusga gaz guradyjy

122236

(127594)

ShipCEMS nusgasy 2 / 2-230V (120V) solenoid klapany ýapýar

123977

(124901)

ShipCEMS 230V (120V) nusga nasosy

122244

ShipCEMS Temp.Gapyny ölçäň

133615

ShipCEMS nusga gaz süzgüji, paket (5ea)

122238

ShipCEMS - 2-36 Nl / min duýduryşly akym görkezijisi

122239

ShipCEMS - 1-9 NI / min

125690

ShipCEMS - Basyşy sazlaýjy - Guradyjy howa (0-10bar)

123515

ShipCEMS - Çyglylyk datçigi

122932

ShipCEMS - Akym duýduryş geçiriji

131628

ShipCEMS - 500W gyzdyryjy SC

131627

ShipCEMS - Temperatura elementi

122242

(127598)

ShipCEMS - Nasos hyzmat ediş toplumy (120V)

125694

ShipCEMS - SCS Akym duýduryşyny dolandyryjy 230V

125693

ShipCEMS - sCS Temp.Dolandyryjy incl.display (w.Programma)

124900

ShipCEMS - Dolandyryjy çyglylygy kesgitleýji

122247

ShipCEMS nusga süzgüç elementi

122246

ShipCEMS - Synag zonasy, SS316 L = 1000mm (012mm)

123979

ShipCEMS - Hastelloý L = 1000mm (012mm) gözleg kwiliniň nusgasy

122248

ShipCEMS - Synag kwiliniň nusgasy, Hastelloý L = 500 mm (012mm)

129965

ShipCEMS - Synag zonasynyň nusgasy w.aýyrmak Hastelloý L = 500mm (025mm)

135020

ShipCEMS - Synag zonasynyň nusgasy w.aýyrmak Hastelloý L = 1000mm (025mm)

129964

ShipCEMS - Synag zonasynyň nusgasy w.aýyrmak SS316Ti L = 500mm (036mm)

134087

ShipCEMS - Hastelloy C ShipCEMS - Demister Filling (3 sany,)

129961

ShipCEMS - Demister doldurmak (3 sany,) (129964-nji ýyl üçin kesel)

129544

ShipCEMS - inationatyrmak üçin gözleg gapagy (HOT)

133946

ShipCEMS - Flanes gaby

122249

ShipCEMS - SP temperatura wyklýuçateli

CEMS (1)

Kesel

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

2101843

Gaz nusgasy we süzgüç we kabinet muşdaklary üçin 1 ýyllyk hyzmat toplumy

2043616

Gaz nusgasy süzgüçli tehniki hyzmat toplumy

5310158

Synag üçin

5306678

Kabinet muşdagy üçin

2045339

Howa kamerasynyň giriş süzgüçine hyzmat ediş toplumy

2099680

Jet nasos burun tehniki hyzmaty

2045740

Howa kamerasynyň ölçeg penjiresine hyzmat ediş toplumy

5313317

suw süzgüji

2081836

ýagtylyk çeşmesi

2097393

Analizator üçin klapan barlaň

5309229

Göni birikme, klapan birikmesini barlaň

5341738

Gurallary bejermek enjamy üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji (PN5320896)

5327075

El bilen gurallary arassalaýjy enjam (PN5320896) hyzmat ediş toplumy

5341430

Awtomatiki gural gaz süzgüçden öňki enjam (PN2082301) hyzmat ediş toplumy

5339994

Awtomatiki gural gazy arassalaýjy enjam (PN6070177) hyzmat ediş toplumy

2085767

CPU tagtasy, adaty däl ätiýaçlyk bölegi, ýöne biri maslahat berilýär

2099751

Elektrik tagtasy, adaty däl ätiýaçlyk bölegi, ýöne biri maslahat berilýär

2101340

Howa kamerasynyň aýna toplumy, adaty däl ätiýaçlyk şaýlary

2045339

Howa kamerasynyň süzgüç toplumy, adaty däl ätiýaçlyk bölegi

2099683

Howa kamerasynyň ýyladyş hasasy, adaty däl ätiýaçlyk bölegi

2099684

PT100 (howa kamerasy üçin), adaty däl ätiýaçlyk şaýlary

6053091

Temperatura gözegçilik wyklýuçateli, adaty ätiýaçlyk şaýlary

2081835

Basyşy dolandyrmak moduly, adaty däl ätiýaçlyk bölegi

2109587

Solenoid klapan ýygnamak, adaty däl ätiýaçlyk şaýlary

2097457

Nol gaz inçe sazlaýjy iňňe klapan, adaty ätiýaçlyk bölegi

6058571

Gaz solenoid klapany, adaty däl ätiýaçlyk bölegi

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary