EGCS

 • CEMS ission Zyňyndylara yzygiderli gözegçilik ulgamy)

  CEMS ission Zyňyndylara yzygiderli gözegçilik ulgamy)

  Gämi zyňyndylaryny ölçeýän enjam, MARPOL Goşundy VI we IMO MEPC laýyklykda gämilerdäki zyňyndylary ygtybarly ölçemek üçin innowasion çözgütdir.Enjam, bu programma üçin belli klassifikasiýa guramalary tarapyndan tassyklanýar.SOx we CO2-leriň ýokarky we aşaky akymlaryny, SCR (saýlama katalitik azaltmak) ösümlikleriniň ýokarky we aşaky akymlaryny ölçýär.Gämilerde ulanmak üçin niýetlenen ölçeg enjamy gaty az tehniki çykdajylary we çalyşmagy aňsat modullary öz içine alýar.

 • WWMS (Suw gözegçiligini ýuwuň)

  WWMS (Suw gözegçiligini ýuwuň)

  Deňiz goşundylaryna gözegçilik enjamlaryny bermek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, ýönekeý, ygtybarly we täsirli çözgütleri hödürleýäris.Suw gözegçiligi üçin talaplaryňyzy takyk ýerine ýetirip bilýäris.

 • Metaly giňeltmek bilelikdäki we rezin aşaky kompensator

  Metaly giňeltmek bilelikdäki we rezin aşaky kompensator

  Metaly giňeltmek bogun, poslamaýan polatdan 316L we 254 we ş.m. ýaly metaldan ýasalan kompensatoryň bir görnüşidir. Ol turbanyň oky boýunça giňelip we gysylyp bilner, şeýle hem az mukdarda egilmäge mümkinçilik berýär.

 • EGCS gurallarynyň kalibrlemesi üçin standart gaz

  EGCS gurallarynyň kalibrlemesi üçin standart gaz

  Kalibrleme gazy esasan nebithimiýa prosesine gözegçilik gurallaryny kalibrlemekde we kesgitlemekde, nebithimiýa önümleriniň hiline gözegçilik etmekde, daşky gurşawy hapalaýjy maddalary kesgitlemekde, awtoulaglaryň we gämileriň tükeniksiz zyňyndylaryny kesgitlemekde, dürli zawod gaz gazlaryny tapmakda, mina duýduryşlarynyň kalibrlemesinde we lukmançylyk gurallaryny barlamak, elektrik ulgamy transformator ýagynyň hilini barlamak…