Deprek görnüşli rul görnüşli guty görnüşli deňiz kabeli çeňňegi

Gysga düşündiriş:

Kenara esaslanýan kabel şkaflary, gäminiň kenaryndaky elektrik üpjünçilik ulgamyndaky kabel dolandyryş enjamlarydyr.Gämi duralgasynda oturdylan we portda jaň edýän gämiler üçin kenar elektrik kabellerini birikdirmegiň çeýe we amatly usulyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Gämi portdan çykanda, kabel çeňňegi ätiýaçlyk ätiýaçlyk üçin kabel wilkasyndaky kabelleri birleşdirýän kenar gämisini arassa saklaýar.Kenar güýji zerur bolanda, kabeli gäminiň gapdalyndaky kabul ediş nokadyna birikdiriň we enjamyň uly göwrümli süýşmek halkasy arkaly elektrik energiýasyny gäminiň elektrik enjamlaryna geçiriň.
2. Kenar elektrik üpjünçiligi döwründe, kabel çeňňegi çyzykly dartyş gözegçiligini amala aşyrýar we kenar gämi birikdiriş kabelini awtomatiki dolandyrýar.

Deprek görnüşli rulon görnüşli guty görnüşli deňiz kabeli çeňňegi (1)

Kabel şkafynyň esasy bölekleri:
● quygylygy öwürmek dolandyryş ulgamy t Tolkun derejesiniň üýtgemegi bilen kabeli awtomatiki yza çekip / goýberip biler we makaranyň akylly dolandyrylyşyny amala aşyryp biler.Gorag IP65.
● Kabel 一 10kV orta naprýa .eniýe (ýa-da 1kV pes woltly) bir çeýe çeýe bolup biler.Kabelde köp ýadroly optiki kabel we aragatnaşyk we biri-birini goramak üçin dolandyryş ýadrosy bar.
● Kabel şkafy (rulon) the Gäminiň kuwwatyna görä ýel 1-4 kabeli.Tekeriň spikerleri poslamaýan polatdan ýasalyp, antikorroziw boýag bilen sepilýär.
● Kollektor (süýşüriji halka) gurnama 一 Köp nokatly pyçak görnüşli uglerod çotgalary we ýol görkeziji çyzgy halkalary temperaturanyň ýokarlanmagyny we häzirki göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Uglerod çotgalary ýörite materiallardan ýasalýar we ulanylanda uglerod çotgalarynyň könelmegi sebäpli ýüze çykýan uglerod tozy hasaba alynmaz.
● Nawigasiýa ulgamy fair “Fairlead” rolikiniň iki ujy öz-özünden ýaglaýjy möhürlenen podşipnikleri kabul edýär we “fairlead” enjamy elektro-gidrawlik ulgamy bilen dolandyrylýar.Mugt yza çekmek we yzyna gaýtarmak gollanma mehanizmini işletmek aňsat we amatly.

Goýmalar:

Şenhua 501 Winç

Kabel çeňňegi (2)

Şenhua 501 Winç

Kabel çeňňegi (4)

Şenhua 501 Winç

Kabel çeňňegi (5)

Täze “Zangzi 52000” taslamasy

Kabel çeňňegi (6)

Nantong Huaneng

Kabel çeňňegi (7)

Ningbo Okean 1000 TEU

Kabel çeňňegi (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň