Metaly giňeltmek bilelikdäki we rezin aşaky kompensator

Gysga düşündiriş:

Metaly giňeltmek bogun, poslamaýan polatdan 316L we 254 we ş.m. ýaly metaldan ýasalan kompensatoryň bir görnüşidir. Ol turbanyň oky boýunça giňelip we gysylyp bilner, şeýle hem az mukdarda egilmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Metaly giňeltmek

METAL GYSGAÇA BIRLEŞIK WE RUBBER BELLOW KOMPENSATORY (1)

Metaly giňeltmek bogun, poslamaýan polatdan 316L we 254 we ş.m. ýaly metaldan ýasalan kompensatoryň bir görnüşidir. Ol turbanyň oky boýunça giňelip we gysylyp bilner, şeýle hem az mukdarda egilmäge mümkinçilik berýär.Ok oklarynyň giňelmegi bogunlary eksenel uzynlygyň öwezini dolmak üçin turbageçirijilerde ulanylýar.Rugsat berilýän kompensasiýa mukdaryndan artyk bolmazlygy üçin, gasynlanan turbanyň iki ujunda gorag çekiji çybyklar ýa-da gorag halkalary ýerleşdirilýär we turbanyň iki ujunda ýol görkeziji ýaýlar ýerleşdirilýär.Mundan başga-da, turbanyň burç we gapdal deformasiýasynyň öwezini dolmak üçin ulanyp boljak burç we gapdal giňelme bogunlary bar.Giňeldişiň bu görnüşiniň artykmaçlygy ýer tygşytlamak, materiallary tygşytlamak we standartlaşdyrmagy we köpçülikleýin önümçiligi ýeňilleşdirmekdir.

Önümlerimiz EGCS ulgamynda giňden ulanylýar, 254 material kislota gurşawynda poslama çydamly öndürijilik hökmünde ýokary maslahat berilýär.Gowy proses we hil gözegçiligi netijesinde önümlerimiz has çydamly we gämi eýelerinden we gämi abatlaýyş kärhanalaryndan köp teswir alýar.

Kauçuk kompensator

Kauçuk giňeltmek (1)

Bazardaky rezin giňeltmek bogunlarynyň iň giňişleýin görnüşini, dürli ululykdaky programmalary we önümleri öz içine alyp bileris.Iň täze rezin we şnur tehnologiýasyny ulanmak bilen, islendik turbageçiriji ulgamynyň öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin iň täsirli çözgüt berip bileris.Specialörite amaly gurnamalar üçin ýörite rezin giňeltmek bogunlaryny hem ösdürip bileris.

Kauçuk giňeliş bogunlarymyz dürli standart flanesleri we dürli rezin häsiýetleri üpjün edip biler.Şonuň üçin rezin giňeltmek bogunynyň modeli we spesifikasiýasy her goýmanyň orta, basyşyna we temperaturasyna görä dogry saýlanmalydyr.

Kauçuk we rezin süýümli mata birleşdirilen materiallardan, polat flaneslerden, ýeňlerden we ýylylyk izolýasiýa materiallaryndan durýar.Olar esasan turbalary birikdirmek üçin ulanylýar.Turbalaryň arasyndaky çeýe baglanyşyk, şok siňdiriş, ses azaltmak, möhürlemek, orta garşylyk, aňsat süýşmek we gurnamak funksiýasyna eýedir we daşky gurşawy goramak pudagynda şok siňdiriş, ses azaltmak, tüsse azaltmak we tozany aýyrmak üçin amatly enjamdyr.

ReňkŞahsyýetnamasy

Irezin

Orezin

Mpalta.Amal synagy.

Agöçürme

Gyzyl

METAL GYSGAÇA BIRLEŞIK WE RUBBER BELLOW KOMPENSATORY (3)

EPDM / (X) IIR

EPDM

100 °

Dürli suw serişdeleri, sowadyjy senagat hapa suwlary, deňiz suwlary we sowadyjy suw, az mukdarda kislota, aşgar, duz ergini we ş.m.

Sary

METAL GYSGAÇA BIRLEŞIK WE RUBBER BELLOW KOMPENSATORY (4)

NBR

CR

90 °

Dürli nebit önümleri we nebit göteriji metbugat

Kauçuk kompensator YR

002

Gyzyl nyşan
Dürli suw serişdeleri, yssy we sowuk senagat hapa suwlary, deňiz suwy we sowadyjy suw, az mukdarda kislota, aşgar, duz ergini we ş.m.
Temperaturanyň üýtgemegi: -30C ~ + 100C, derrew iş temperaturasy + 130C.
Içki rezin gatlak: EPDM / (X) IIR
Güýçlendiriş gatlagy: rezin reňkli
Logotip: Gyzyl topar, YR DN ... PN ...
Flanes: adaty galvanizli uglerod polat flanes, poslamaýan polat flanes we ş.m.

Flanes bejergisi
Galvanizli uglerod polat flanesleri standart görnüşde üpjün edilýär, poslamaýan polat, gyzgyn galvanizli uglerod polat flanesleri we ş.m. ýaly flanesleriň beýleki görnüşleri hem bar.

Flanes ululygy
DN25-DN300 DIN2501 PN 10/16 beýleki adaty flanesler hem bar.
Iş basyşy bilen temperaturanyň arasyndaky baglanyşyk

temperatura

basyş

Iş basyşy

50 ℃

16 bar

100 ℃

10 bar

Synag basyşy

20 ℃

25 bar

Partlama basyşy

20 ℃

>64 bar

 

Kauçuk kompensator YY

025

Sary nyşan
Her dürli nebit önümleri we ýagly metbugat üçin amatly.
Temperaturanyň üýtgemegi: -20C ~ + 90C, derrew iş temperaturasy + 100C.
Içki rezin gatlak: NBR
Güýçlendiriş gatlagy: rezin reňkli
Gapagy: CR
Logotip: Sary topar, YY DN ... PN ..
Flanes: adaty galvanizli uglerod polat flanes, poslamaýan polat flanes we ş.m.

Flanes bejergisi
Galvanizli uglerod polat flanesleri standart görnüşde üpjün edilýär, poslamaýan polat, gyzgyn galvanizli uglerod polat flanesleri we ş.m. ýaly flanesleriň beýleki görnüşleri hem bar.

Flanes ululygy
DN25-DN300 DIN2501 PN 10/16 beýleki adaty flanesler hem bar.
Iş basyşy bilen temperaturanyň arasyndaky baglanyşyk

temperatura

basyş

Iş basyşy

50 ℃

16 bar

100 ℃

10 bar

Synag basyşy

20 ℃

25 bar

Partlama basyşy

20 ℃

>64 bar

 

54


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň