Habarlar

 • Ygtybarly nawigasiýa kepilligi-MARSIC gämi zyňyndylaryny ölçemek guraly

  Ygtybarly nawigasiýa kepilligi-MARSIC gämi zyňyndylaryny ölçemek guraly

  SIKK-iň MARSIC deňiz zyňyndylaryny ölçemek guraly, doly sertifikat şertinde dünýä suwlarynda gezmäge mümkinçilik berýär - ölçenen bahalaryň ygtybarly we elýeterliligini üpjün edýär.Wagtyň geçmegi bilen tehniki hyzmat we kalibrleme çykdajylary pes galar.Her niçigem bolsa ...
  Koprak oka
 • Dulfurizasiýa diňiniň gurluşy we iş prinsipi

  Dulfurizasiýa diňiniň gurluşy we iş prinsipi

  Häzirki wagtda daşky gurşaw meselesi barha çynlakaýlaşýar.Kükürt dioksidine gözegçilik etmegiň esasy serişdesidir.Bu gün, desulfurizasiýa enjamynyň desulfurizasiýa diňiniň gurluşy we iş prinsipi barada gürleşeliň.Dürli öndüriji sebäpli ...
  Koprak oka
 • 3M-fireangyn söndüriji işleriň ýolbaşçysy

  3M-fireangyn söndüriji işleriň ýolbaşçysy

  3M kompaniýasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri passiw ýangyndan goramak ulgamyny oýlap tapdy.3M ýangyna garşy möhürleýji materiallaryň doly görnüşi, alawyň, tüssäniň we zäherli gazyň ýaýramagynyň we ýaýramagynyň öňüni alyp biler.3M passiw ýangyndan goramak ulgamy bütin dünýäde giňden ulanylýar.Takyk boluň ...
  Koprak oka
 • Gäminiň kenar ýakasyndaky elektrik birikdiriş tehnologiýasyny portda ulanmak

  Gäminiň kenar ýakasyndaky elektrik birikdiriş tehnologiýasyny portda ulanmak

  Gäminiň kömekçi hereketlendirijisi, adatça, gäminiň kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin bir zat berlende, elektrik öndürmek üçin ulanylýar.Dürli görnüşli gämileriň kuwwat islegi başga.Ekipa .yň içerki energiýa isleginden başga-da, konteýner gämileri hem elektrik toguny üpjün etmeli ...
  Koprak oka
 • Gämi hapalarynyň klassifikasiýasy we zyňyndy talaplaryny bilýärsiňizmi?

  Gämi hapalarynyň klassifikasiýasy we zyňyndy talaplaryny bilýärsiňizmi?

  Deňiz gurşawyny goramak maksady bilen halkara konwensiýalary we içerki kanunlar we düzgünler gämi hapalarynyň klassifikasiýasy we zyňylmagy barada jikme-jik düzgünler berdi.Gämi zibilleri 11 kategoriýa bölünýär Gämi zibilleri K kategoriýalaryna bölýär, olar ...
  Koprak oka
 • Pes kükürt ýagy ýa-da kükürdiş diňi?Howa has amatly

  Pes kükürt ýagy ýa-da kükürdiş diňi?Howa has amatly

  Gollandiýaly gözleg we maslahat beriş guramasy CE Delft ýakynda deňiz EGCS (gaz çykaryjy arassalaýyş) ulgamynyň howanyň täsiri baradaky soňky hasabatyny ýaýratdy.Bu gözleg, EGCS-den peýdalanmagyň we az kükürtli deňiz ýangyjyny daşky gurşawa ýetirmegiň dürli täsirlerini deňeşdirdi.Hasabat jemlenýär ...
  Koprak oka
 • Nexans önümleriniň gämi abatlaýyş kärhanalarynda we deňizde ajaýyp öndürijiligi

  Nexans önümleriniň gämi abatlaýyş kärhanalarynda we deňizde ajaýyp öndürijiligi

  Çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin gämi gurluşykçylary önümçilik proseslerini modullaşdyrýarlar we gämi abatlaýyş kärhanalarynyň infrastrukturasyny gowulandyrýarlar.Kompýuter kömegi bilen dizaýn, merkezi maglumat paýlaşmak bilen birleşdirilýär.Güýç we maglumat tehnologiýasynyň ähmiýeti sebäpli ...
  Koprak oka
 • Çelsi tehnologiýa topary (CTG) gämi tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamy üçin suw gözegçiligini üpjün edýär

  Çelsi tehnologiýa topary (CTG) gämi tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamy üçin suw gözegçiligini üpjün edýär

  IMO-nyň daşky gurşawy goramak kadalaryna laýyk gelmek üçin global ýük daşaýyş pudagy, ýakyn ýyllarda has berk durmuşa geçiriljek kesgitlenen gaz çykaryş standartlaryny berjaý etmeli.Çelsi Tehnologiýa Topary (CTG) sensin bilen üpjün eder ...
  Koprak oka
 • Azcue nasoslarynyň amaly meýdanlary

  Azcue nasoslarynyň amaly meýdanlary

  Deňiz goşundylary Azcue nasoslary dünýäniň müňlerçe gämisine oturdyldy.Azcue nasoslary deňiz suwy, bilge suwy, ot, nebit we ýangyç ýaly önümleri hödürleýär we deňiz nasoslarynyň doly katalogyna eýe.Nasos dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.Zapas şaýlaryny almak aňsat ...
  Koprak oka
 • Yssy tomusda ýüzmek gyssagly.Gämileriň ýangynyň öňüni alyň

  Yssy tomusda ýüzmek gyssagly.Gämileriň ýangynyň öňüni alyň

  Temperaturanyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen, esasanam orta aralykda aýlanýan ýylylyk tolkuny, gämileriň nawigasiýasyna gizlin howp salýar we gämilerde ýangyn heläkçiliginiň bolmagy hem ep-esli ýokarlanýar.Her ýyl dürli faktorlar sebäpli gämi ýangynlary bolup, ägirt uly emläk emele gelýär ...
  Koprak oka
 • E + H basyş geçirijisiniň artykmaçlyklary we wezipeleri

  E + H basyş geçirijisiniň artykmaçlyklary we wezipeleri

  E + H basyş geçirijisiniň esasy artykmaçlyklary: 1. Basyş geçirijisi ygtybarly işleýär we durnukly işleýär.2. Vörite V / I integral zynjyr, az periferiýa enjamlary, ýokary ygtybarlylyk, ýönekeý we aňsat tehniki hyzmat, kiçi göwrüm, ýeňil agram, gaty amatly gurnama ...
  Koprak oka
 • Deňiz kükürdi we denitrifikasiýa ulgamy

  Deňiz kükürdi we denitrifikasiýa ulgamy

  Gäminiň tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamy (esasanam denitrasiýa we kükürtlendirme kiçi ulgamlaryny goşmak bilen), Halkara Deňiz Guramasy (IMO) MARPOL konwensiýasy tarapyndan gurulmagy talap edilýän gäminiň daşky gurşawy goramak enjamlarydyr.Dulfurizasiýa we denitr geçirýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6