Gäminiň kenar ýakasyndaky elektrik birikdiriş tehnologiýasyny portda ulanmak

Gäminiň kömekçi hereketlendirijisi, adatça, gäminiň kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin bir zat berlende, elektrik öndürmek üçin ulanylýar.Dürli görnüşli gämileriň kuwwat islegi başga.Ekipa; yň içerki energiýa isleginden başga-da, konteýner gämileri sowadyjy gaplara elektrik üpjün etmeli;Umumy ýük gämisi, bortdaky kran üçin energiýa üpjün etmeli, şonuň üçin dürli görnüşli gämi gämileriniň elektrik üpjünçiligine bolan isleginde uly ýük tapawudy bar we käwagt uly ýük göterijiligi bolup biler.Deňiz kömekçi hereketlendirijisi, iş gurşawynda köp mukdarda hapalaýjy maddalary çykarar, esasan kömürturşy gazy (CO2), azot oksidleri (NO) we kükürt oksidleri (SO), daş-töweregi hapalar.Halkara Deňiz Guramasynyň (IMO) gözleg maglumatlary, dizel bilen işleýän gämileriň her ýyl onlarça million tonna NO we SO atmosfera çykýandygyny we çynlakaý hapalanmagyna sebäp bolýandygyny görkezýär;Mundan başga-da, global deňiz ulaglary tarapyndan çykarylýan CO-nyň mutlak mukdary köp we çykarylýan CO2-iň umumy mukdary Kýoto teswirnamasynda görkezilen ýurtlaryň ýyllyk parnik gazlaryndan köp;Şol bir wagtyň özünde, maglumatlara görä, portdaky gämiler bilen kömekçi tehnikanyň ulanylmagy netijesinde dörän ses daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolar.

Häzirki wagtda käbir ösen halkara portlary kenar elektrik tehnologiýasyny yzygiderli kabul etdiler we kanun görnüşinde durmuşa geçirdiler.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los-An Angeleseles port gullugy öz ygtyýarlyklaryndaky ähli terminallary kenar elektrik tehnologiýasyny ulanmaga mejbur etmek üçin kanun kabul etdi [1];2006ewropa Komissiýasy 2006-njy ýylyň maý aýynda 2006/339 / EC kanun taslamasyny kabul etdi we EUB portlaryna gämi duralgasy üçin kenar güýjüni ulanmagy teklip etdi.Hytaýda Transport ministrliginiň hem şuňa meňzeş kadalaşdyryjy talaplary bar.2004-nji ýylyň Gurbansoltan aýynda öňki Transport ministrligi Portuň işleýşi we dolandyrylyşy barada Düzgünnama çykardy we port sebitindäki gämiler üçin kenar güýji we beýleki hyzmatlaryň berilmegini teklip etdi.

Mundan başga-da, gämi eýeleriniň nukdaýnazaryndan, energiýa ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykýan halkara çig nebit bahasynyň ýokarlanmagy, porta barýan gämiler üçin elektrik öndürmek üçin ýangyç ýagyny sarp etmegi hem ýokarlandyrýar.Kenar energiýasy tehnologiýasy ulanylsa, porta ýakynlaşýan gämileriň işleýiş gymmaty peselip, oňat ykdysady peýdalar bolar.

Şonuň üçin port diňe bir energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak boýunça milli we senagat talaplaryna laýyk gelmän, eýsem kärhanalaryň iş çykdajylaryny azaltmak, terminal bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak we “ýaşyl port” gurmak üçin zerur bolan kenarýaka energiýa tehnologiýasyny kabul edýär.

ABUIABACGAAgx8XYhwYogIeXsAEwgAU4kgM


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr