Gämi hapalarynyň klassifikasiýasy we zyňyndy talaplaryny bilýärsiňizmi?

Deňiz gurşawyny goramak maksady bilen halkara konwensiýalary we içerki kanunlar we düzgünler gämi hapalarynyň klassifikasiýasy we zyňylmagy barada jikme-jik düzgünler berdi.

Gämi zibilleri 11 kategoriýa bölünýär

Gämi zibilleri K kategoriýalara bölýär, olar: plastmassa, B iýmit galyndylary, C öý galyndylary, D iýilýän ýag, e ýakylýan kül, f iş galyndylary, G haýwan karkasy, H balyk enjamlary, I elektron galyndylary, J ýük galyndysy (deňiz gurşawyna zyýanly maddalar), K ýük galyndysy (deňiz gurşawyna zyýanly maddalar).
Gämiler dürli görnüşli zibil saklamak üçin dürli reňkli hapa gaplary bilen enjamlaşdyrylandyr.Umuman: plastik hapalar gyzyl reňkde, iýmit hapalary gök reňkde, öý hapalary ýaşyl reňkde, ýag hapalary gara reňkde, himiki hapalar bolsa sary reňkde saklanýar.

Gämi zibil taşlamagy üçin talaplar

Gämi zibilleri zyňylyp bilner, ýöne ol MARPOL 73/78 talaplaryna we gämi suwunyň hapalaýjy akymlaryna gözegçilik standartyna (gb3552-2018) laýyk gelmelidir.
1. Gämi hapalaryny içerki derýalara taşlamak gadagandyr.Zibil taşlamaga rugsat berlen deňiz sebitlerinde, gämi zibiliniň görnüşlerine we deňiz sebitleriniň tebigatyna laýyklykda degişli akymlara gözegçilik talaplary ýerine ýetirilýär;
2. Islendik deňiz sebitinde plastik galyndylar, iýilýän ýaglar, öý galyndylary, peç külleri, taşlanan balyk enjamlary we elektroniki galyndylar ýygnalyp, kabul ediş ýerlerine zyňylýar;
3. Azyk galyndylary ýygnalyp, iň ýakyn ýerden 3 deňiz miliniň içinde (şol sanda) kabul ediş desgalaryna zyňylýar;Deňiz meýdanynda iň ýakyn ýerden 3 deňiz milinden 12 deňiz miline çenli (deňiz aralygy), diňe 25 mm-den köp bolmadyk diametri ezilenden ýa-da ezilenden soň boşadylyp bilner;iň ýakyn ýerden 12 deňiz miliniň aňyrsynda ýerleşýän deňiz meýdanynda, ol boşadylyp bilner;
4. galyndylar galyndylary ýygnalyp, iň ýakyn ýerden 12 deňiz milinde (şol sanda) kabul ediş desgalaryna zyňylar;Iň ýakyn ýerden 12 deňiz mil uzaklykda ýerleşýän deňiz sebitinde deňiz gurşawyna zyýanly maddalary öz içine almaýan ýük galyndylary zyňylyp bilner;
5. Haýwanlaryň jesetleri ýygnalyp, iň ýakyn ýerden 12 deňiz milinde (şol sanda) kabul ediş desgalaryna iberiler;Deňiz meýdanyna iň ýakyn ýerden 12 deňiz milinden aňryk akdyrylyp bilner;
6. Islendik deňiz meýdanynda, ýük saklamak, paluba we daşarky ýer üçin arassalaýjy suwdaky arassalaýjy serişde ýa-da goşundy, deňiz gurşawyna zyýanly maddalara degişli bolýança boşadylmaýar;Beýleki iş galyndylary ýygnalýar we kabul ediş desgalaryna zyňylýar;
7. Islendik deňiz sebitinde, dürli görnüşli gämi zibilleriniň garyşyk zibilleriniň çykarylyşyna gözegçilik, gämi zibilleriniň her görnüşiniň çykarylyşyna gözegçilik talaplaryna laýyk gelmelidir.

Zibil almak talaplary

Zyňylyp bilinmeýän gämi hapalary kenara kabul ediler we gämi we zibil kabul ediji bölüm aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
1. Gämi gämi zibili ýaly hapalaýjy maddalary alanda, deňiz dolandyryş edarasyna iş wagty, iş ýeri, iş bölümi, iş gämisi, hapalaýjy maddalaryň görnüşi we mukdary, şeýle hem ýok edilmegiň usuly we ugry barada hasabat bermeli. operasiýa.Almak we işlemek ýagdaýynda haýsydyr bir üýtgeşiklik ýüze çykan halatynda goşmaça hasabat wagtynda berilýär.
2. Gäminiň zibil kabul ediji bölümi, tassyklamak üçin iki tarap tarapyndan gol çekiljek amal gutarandan soň gämä hapalaýjy şahadatnama berýär.Hapalaýjy kabul ediji resminama, iş bölüminiň adyny, işe gatnaşýan iki tarapyň gämileriniň atlaryny, işiň başlanýan we gutarýan wagtyny we ýerini, hapalaýjylaryň görnüşini we mukdaryny görkezmelidir.Gämi resminama resminamasyny gämi bilen iki ýyl saklamaly.
3. Gämi hapalary kabul ediş gämisinde ýa-da port meýdançasynda wagtlaýyn saklansa, kabul ediji bölüm zibiliň görnüşini we mukdaryny ýazmak we jemlemek üçin ýörite hasap açar;Öňünden taýýarlyk görülýän bolsa, deslapky usul, görnüşi / düzümi, hapalaýjy maddalaryň mukdary (agramy ýa-da göwrümi) ýaly mazmunlar hasaba alynýar.
4. Gämi hapalaýjy kabul ediji bölüm, alnan hapalary bejermek üçin döwlet tarapyndan kesgitlenen kär bilen hapalanan arassalaýyş bölümine tabşyrar we gämi hapalaýjylary kabul etmegiň we bejermegiň umumy mukdaryny, alynmagy, geçirilmegi we ýok edilmegi sahypasy, kär derejesi barada hasabat berer. bejeriş bölüminiň şahadatnamasy, hapalaýjylary saklamak we beýleki maglumatlar deňiz administratiw gullugyna her aý tabşyrmak üçin resminamalary almak, geçirmek we ýok etmek resminamalaryny 5 ýyl saklamaly.

微 信 图片 _20220908142252

 


Poçta wagty: 08-2022-nji sentýabr