Ygtybarly nawigasiýa kepilligi-MARSIC gämi zyňyndylaryny ölçemek guraly

SIKK-iň MARSIC deňiz zyňyndylaryny ölçemek guraly, doly sertifikat şertinde dünýä suwlarynda gezmäge mümkinçilik berýär - ölçenen bahalaryň ygtybarly we elýeterliligini üpjün edýär.Wagtyň geçmegi bilen tehniki hyzmat we kalibrleme çykdajylary pes galar.

Çäklendirilen bahanyň nähili üýtgemegine garamazdan, MARSIC deňiz zyňyndylaryny ölçemek guraly bilen, ýük daşaýan kompaniýalar we gaz süpüriji öndürijiler uzak wagtlap ýeňillik gazanyp bilerler.Sebäbi MARSIC takyk ölçemegi üpjün edip we geljekki zyňyndy düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda ölçenen bahany takyk ýazyp biler.Kesel ölçeýji gural, desulfurizasiýa we denitrifikasiýa enjamlaryna gözegçilik etmek üçin DNV, ABS, CCS, KR, NK, LR we BV kepilnamasyndan geçdi.Iň uly ýedi klassifikasiýa jemgyýetiniň görnüş şahadatnamasy arkaly (dünýä flotunyň 90% -den gowragyny düzýär), MARSIC ölçeg gurallarynyň bazaryň ýokary ykrar edilendigini görkezýär.

MARSIC we ösen gaz arassalaýyş tehnologiýasynyň kömegi bilen gämiler ep-esli tygşytlylygy gazanmak üçin agyr nebit ýangyjyny ulanmagy dowam etdirip bilerler.Gaz skrablaryny öndürijiler öz müşderilerine MARSIC arkaly ösen we ýokary hilli ölçeg çözgütleri bilen üpjün edip bilerler.Amal we tehniki hyzmatyň bahasy pes, sebäbi bu ygtybarly ölçeg tehnologiýasy bortda ýönekeý we çalt hyzmat etmek üçin döredildi.Mundan başga-da, ölçeýji gäminiň hereketlendiriji zawodynyň işine gözegçilik etmek we ýangyç optimizasiýasy üçin möhüm maglumatlary berýär.

2020-nji ýyldan başlap, gämilere diňe az kükürt ýagyny ýangyç hökmünde ulanmaga rugsat berilýär.Ativea-da bolmasa, kükürt dioksidiniň zyňyndylaryny azaltmak üçin alternatiw çäre hökmünde egzoz arassalaýyş ulgamy gurlup bilner.
Deňiz hereketlendirijileri üçin NOx zyňyndy çäkleri hem kesgitlenendir.Egzoz arassalaýyş täsiri ölçelip, ýazga alynmalydyr.

Gäminiň zyňyndylaryny ölçemek gurallarynyň MARSIC seriýasy ýük daşaýan kompaniýalara rahatlyk berýär.MAR-SIC, häzirki gämi ýagdaýy bilen bilelikde emissiýa arhiwini döretmek üçin degişli programma üpjünçiligini birleşdirýär.
Bu uly goşmaça gymmaty gazandy: Zyňyndylara gözegçilik meýdanyna (ECA) girenlerinde ekipa. Zerur çäreleri görüp biler.Şeýle etmek bilen, SIKK iş prosesini ýönekeýleşdirmekde we gäminiň işgärlerine düşýän ýükleri azaltmakda möhüm goşant goşdy.

CEMS 拷贝


Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr