Dulfurizasiýa diňiniň gurluşy we iş prinsipi

Häzirki wagtda daşky gurşaw meselesi barha çynlakaýlaşýar.Kükürt dioksidine gözegçilik etmegiň esasy serişdesidir.Bu gün, desulfurizasiýa enjamynyň desulfurizasiýa diňiniň gurluşy we iş prinsipi barada gürleşeliň.

Dürli öndürijiler sebäpli, kükürdiş diňiniň içki gurluşy başga.Adatça, kükürtleşme diňi esasan üç sany pürküji gatlagyna, aklaýjy gatlaklara we bölünýän gatlaklara bölünýär.

1. Spreý gatlagy

Spreý gatlagy esasan pürküji turbalardan we pürküji kellelerden durýar.Aýlanyş tankynda LH tozany aýyrmak katalizatoryny öz içine alýan kükürtlendiriji suwuklyk, nasosyň täsiri bilen pürküji gatlagyna girýär.Spreý kellesi, flýu gazynyň garşylygy bilen aragatnaşyk saklaýan we natriý sulfitini öndürmek üçin flýu gazyndaky kükürt dioksidi bilen reaksiýa berýän kükürtli suwuklykda natriý gidroksidi sepýär.

2. Aklamak gatlagy

Akartma gatlagy sowadyjy diňden we sowadyjy turbadan durýar.Flýu gazy de agardyjy gatlagyň içine girýär we aklaýjy gatlakdaky sowadyjy enjam flýu gazynyň temperaturasyny peseldýär, şonuň üçin flýu gazyndaky suw bugy öňünden suwuklandyrylýar we kükürtleşme diňiniň içki diwaryna akýar; aklamak maksadyna ýetmek üçin kükürdi aýlanyş ulgamy.

3. Demist gatlagy

Flýu gazy desulfurizasiýa diňiniň soňky böleginiň aşaky böleginden aşaklygyna girýär we arassalaýjy flýu gazyndaky dumany aýyrýar.Arassalanan flýu gazy bacadan çykýar.

脱硫 塔 图


Iş wagty: 20-2022-nji sentýabr