Gämi kenaryndaky güýç paýlaýyş gutusy

Gysga düşündiriş:

Gämi kenaryndaky elektrik paýlaýyş gutusy (mundan beýläk kenar elektrik gutusy diýilýär) port terminalynda oturdylan ýörite gämi elektrik üpjünçiligi kepillendiriş enjamy.Enjam, iş ýygylygy 50-60Hz we bahalandyrylan iş naprýa 220eniýesi 220V / 380V bolan üç fazaly AC güýç paýlaýyş ulgamy üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gämi kenaryndaky elektrik paýlaýyş gutusy (mundan beýläk kenar elektrik gutusy diýilýär) port terminalynda oturdylan ýörite gämi elektrik üpjünçiligi kepillendiriş enjamy.Enjam, iş ýygylygy 50-60Hz we bahalandyrylan iş naprýa 220eniýesi 220V / 380V bolan üç fazaly AC güýç paýlaýyş ulgamy üçin amatlydyr.Portda jaň edýän gämiler üçin çalt we ygtybarly standart kenar güýç interfeýsini üpjün edýär we gämi kabeliniň elektrik üpjünçiligini, maglumatlary ýygnamagy, tölegleri we hasaplaşyklary amala aşyrýar.

Gämiler abatlanylanda ýa-da abatlanylanda, adatça kenar güýjüne birikdirilýär.Esasanam adaty gämiler üçin, belli bir gämi duralgasyna duralga, gämi duralga çykan badyna kenar güýjüni ulanyp biler ýaly, gämi duralgasyndaky kenar elektrik birikdiriji enjam oturdylýar we gämidäki ähli generatorlar ýapylyp bilner.Bir tarapdan, generator toplumyny kadaly ýagdaýda saklap ýa-da bejerip bolýar.

Gämi kenaryndaky güýç paýlaýyş gutusy (10)
Gämi kenaryndaky güýç paýlaýyş gutusy (1)
Gämi kenaryndaky güýç paýlaýyş gutusy (7)
Gämi kenaryndaky güýç paýlaýyş gutusy (9)

Kenar güýji operasiýasy :

.
(2) Kuwwat gutusyndaky faza yzygiderliligini ölçeýän enjam, kenar güýjüniň faza yzygiderliligini kesgitleýär we faza yzygiderliligini kesgitleýji zynjyryň üç fazaly ýüki assimetrikdir.Kondensator bilen birikdirilen faza A faza düzülende, has ýagty faza B fazasy, garaňky faza C fazasy bolýar. Kenar güýji we gämi güýjüniň faza yzygiderliligi birmeňzeş bolanda, kenar elektrik gutusynda wyklýuçateli ýapyň. Fazanyň yzygiderliligi biri-birine gabat gelmeýän bolsa, kenar elektrik terminalyna birikdirilen kenar elektrik kabelleriniň ikisi çalşylmalydyr (bu işler köplenç kenar işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar).
(3) Kenar tagtasynyň işleýşi Esasy kommutatoryň öňünde, tagtadaky kenar güýji görkezijisi işledilende, kenar güýjüniň esasy kommutatoryň kenar elektrik wyklýuçateline iberilendigini görkezýär.Bu wagt esasy generatoryň we gyssagly generatoryň iş tertibi el bilen kesgitlenmeli.Jeneratoryň esasy wyklýuçatelini aýryň we tutuş gämi elektrik seti ýitirilenden soň kenar ýakasyndaky wyklýuçateli ýapyň;kenar elektrik wyklýuçateli gyssagly kommutatorda bolsa, kenar seti kesilenden soň gyssagly wyklýuçatel ýapylmaly.Gäminiň elektrik seti kenar güýjüne geçirildi.

Baglanyş gutusy (4)

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň