EGCS gurallarynyň kalibrlemesi üçin standart gaz

Gysga düşündiriş:

Kalibrleme gazy esasan nebithimiýa prosesine gözegçilik gurallaryny kalibrlemekde we kesgitlemekde, nebithimiýa önümleriniň hiline gözegçilik etmekde, daşky gurşawy hapalaýjy maddalary kesgitlemekde, awtoulaglaryň we gämileriň tükeniksiz zyňyndylaryny kesgitlemekde, dürli zawod gaz gazlaryny tapmakda, mina duýduryşlarynyň kalibrlemesinde we lukmançylyk gurallaryny barlamak, elektrik ulgamy transformator ýagynyň hilini barlamak…


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Kalibrleme gazy, esasan, nebithimiýa prosesine gözegçilik gurallaryny kalibrlemekde we kesgitlemekde, nebithimiýa önümleriniň hiline gözegçilik etmekde, daşky gurşawy hapalaýjy maddalary kesgitlemekde, awtoulaglaryň we gämileriň tükeniksiz zyňyndylaryny kesgitlemekde, dürli zawod gaz gazlaryny kesgitlemekde, mina duýduryşlarynyň kalibrlemesinde we lukmançylyk gurallaryny barlamak, elektrik ulgamy transformator ýagynyň hilini barlamak, howany bölmek önüminiň hiline gözegçilik, ýol howpsuzlygyny barlamak guralynyň kalibrlemesi, geologiki gözleg we seýsmiki gözegçilik, metallurgiýa derňewi, gaz enjamlarynyň synagy we kaloriki baha derňewi, himiki dökün senagaty gurallarynyň kalibrlemesi we ş.m.

Bellik:
● Çüýşeli gaz önümi ýokary basyşly doldurgyç gazy, ony dekompressiýadan we depressurizasiýadan soň ulanmaly.
● Gaplanan gaz silindrleriniň hyzmat möhleti bar we möhleti geçen gaz silindrleriniň hemmesi ulanylmazdan ozal howpsuzlyk barlagy üçin bölüme iberilmelidir.Her çüýşe gazda gaz çykarylanda, çüýşedäki galyndy basyş 0,5MPa-0.25MPa derejesinde saklanmalydyr we ulanylýan gazyň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çüýşe klapan ýapylmalydyr.
Transported Çüýşeli gaz önümleri daşalýan, saklanylýan we ulanylanda tertipleşdirilmeli we ätiýaçlandyrylmaly.Combangyjy gaz we ýangyjy goldaýan gaz bilelikde saklanmaly däldir we açyk alawyň we ýylylyk çeşmeleriniň ýanynda bolmaly däldir we otdan, ýag mumyndan, güne täsir etmezden ýa-da gaýtadan zyňylmalydyr.Urmaň, gaz silindrinde arkany başlamak düýbünden gadagan, wagşylyk bilen ýüklemek we düşürmek düýbünden gadagan.

Üstünlikleri
● Takyklygy: Mugt uly göwrümli gözleg we esaslar, ygtybarly baha markalary bolan önümçilik we gaýtadan işleýän ýerler
● Durnuklyk: milli metrologiki standart gazyň ýokary durnuklylygy
Ygtybarly: bellikli gaz öndürmek, önümçilik, satuw we tehniki hyzmatlar üçin ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döretmek we işletmek

Spesifikasiýa

Gaz komponentleri

Ses / L.

CO2: 8%, SO2: 160PPM, N2,100ba

4

8

: OK: 0,2%, N2,100bar

4

8

CO2: 5.5%, SO2: 27ppm, N2,100bar

4

8

CO2: 22.5%, SO2: 1800ppm, N2,100bar

4

8

Pokary arassa azot (99.999%)

4

8

Basyşy azaltmak klapan

1

Kalibrleme gazy (1)
Kalibrleme gazy (3)
Kalibrleme gazy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary