Galogensiz alaw saklaýjy material deňiz kabeli

Gysga düşündiriş:

“Yanger” deňiz kabeliniň lideri we täzelikçisi, hakykatdanam global öndüriji we üpjün ediji.“Yanger”, dünýäde gurulýan gämiler we deňiz platformalary üçin köp sanly kabel maşgalasyny üpjün edýär.Önümçilik we gözleg desgalary, “Yanger” täze önümleri we hyzmatlary täzelemegi we ösdürmegi dowam etdirýär, kabelleri gurmagy aňsatlaşdyrýar we has çeýe edýär, olaryň iş we ekologiýa taýdan howpsuzlygyny üpjün edýär, ýangynyň öndürijiligini we diri galmagyny gowulandyrýar we täze müşderi hyzmatlaryny ösdürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Orta woltly kabeller we esbaplar

kabel (3)

“Yanger”, oňurgaly we 1.8 / 3 kV-den 12 / 20kV-a çenli hereket edýän orta woltly kabelleri öndürýär.MPRXCX® we MEPRXCX® FLEXISHIP® sowutly elektrik kabelleri güýçlendirilen mehaniki gorag we elektrik barlagy zerur bolan möhüm orta woltly ulgamlar üçin ulanylýar.Bu önümler, optimal egilme radiusy zerur bolan ýerlerde gurnama we birikmeler üçin maslahat berilýär.

“Yanger”, MPRXCX® we MEPRXCX® FLEXISHIP® kabellerini orta woltly enjamlara (Transformatorlar, kommutator, motorlar we ş.m.) birikdirmek üçin birikdiriş çözgütleri (Lugs, Terminasiýa ýa-da interfeýs) bilen üpjün edýär.Iň soňunda üýtgeýän ýygylykly sürüjiler (VFD) üçin elektrik kabelleri, gysgyçlar, hereketlendirijiler, liftler ýa-da sürüjiler üçin ulanylýan ulgamlaryň işleýşini talap edýän yzygiderli ekran görnüşleri bilen deňeşdirilende EMC goragyny gowulandyrmak üçin işlenip düzüldi.

Kuwwat we dolandyryş kabelleri

kabel (5)

Armaragsyz MPRX® 0.6 / 1kV güýç we dolandyryş kabelleri simleri berkitmek üçin ulanylýar
Mehaniki töwekgelçilige sezewar bolmaýan gurnamalar, güýçlendirilen mehaniki gorag we elektrik barlagy (Elektro-Magnit laýyklygy) zerur bolan ýerler üçin MPRXCX® sowutly kabeller maslahat berilýär.

Örän çeýe MPRX® we MPRXC® FLEXISHIP® diapazony, optimal egilme radiusy zerur bolan dar ýerlerde gurnamak we birikdirmek üçin maslahat berilýär.Köpugurly kabelleriň pudak geçirijileri kabel gaplarynda has köp ýer we agram tygşytlamagy üpjün edýär.

Mundan başga-da, “Yanger” sim geçirijileri, şkaflar, dolandyryş panelleri we dürli elektrik berkitmeleri üçin ulanylýan MX 0.6 / 1kV elektrik simlerini üpjün edýär.Bu ýokary çeýe simler, aňsat birikmek üçin inçe gysylan geçirijiler bilen bezelendir.

Gurallar we dolandyryş kabelleri

kabel (1)

“Yanger” tarapyndan öndürilen telekommunikasiýa we gural kabelleri
150/250 V derejesinde kesgitlenen we IEC 60092-376 standartyna laýyk gelýän zynjyrlar üçin kesgitlenen programmalar üçin niýetlenendir.Köp ýadroly kabeller esasan gözegçilik üçin niýetlenendir, köp jübüt, üç ýa-da kwadrat gural enjamlary üçin.

Bu kabeller sowutly we ýaragsyz görnüşlerde teklip edilýär:
Örän çeýe MPRX® we MPRXC® FLEXISHIP® diapazony, optimal egilme radiusy zerur bolan dar ýerlerde gurnamak we birikdirmek üçin maslahat berilýär.Köpugurly kabelleriň pudak geçirijileri kabel gaplarynda has köp ýer we agram tygşytlamagy üpjün edýär.
Mundan başga-da, “Yanger” sim geçirijileri, şkaflar, dolandyryş panelleri we dürli elektrik berkitmeleri üçin ulanylýan MX 0.6 / 1kV elektrik simlerini üpjün edýär.Bu ýokary çeýe simler
aňsat birikmek üçin inçe gysylan geçirijiler bilen bezelendir.

Oda çydamly kabeller

kabel (6)

Fireangyn dörän halatynda bortdaky enjamlar ewakuasiýa işine kömek etmek üçin işlemeli.Yanger, howpsuzlyk ulgamlarynda ulanyljak gözegçilik we elektrik kabellerini dizaýn edýän ýangyna garşy durnukly enjamlarda tehnologiki ösüşiň başynda durýar (Gyssagly yşyklandyryş, ýangyny anyklamak, duýduryş ulgamlary, gapylary açmak we ş.m.).Bu kabeller, ýangyn başlandan soň belli bir wagtlap elektrik zynjyrlarynyň bitewiligini üpjün edýär.MPRXCX ýa-da MPRXCX 331 güýç, gözegçilik ýa-da TCX (C) gural kabelleri adamlaryň ömrüni we gämilerini ýangyndan goramak arkaly gämilerdäki howpsuzlygy ýokarlandyrýar.

kabel (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň