WWMS (Suw gözegçiligini ýuwuň)

Gysga düşündiriş:

Deňiz goşundylaryna gözegçilik enjamlaryny bermek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, ýönekeý, ygtybarly we täsirli çözgütleri hödürleýäris.Suw gözegçiligi üçin talaplaryňyzy takyk ýerine ýetirip bilýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Deňiz goşundylaryna gözegçilik enjamlaryny bermek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, ýönekeý, ygtybarly we täsirli çözgütleri hödürleýäris.Suw gözegçiligi üçin talaplaryňyzy takyk ýerine ýetirip bilýäris.

Suw gözegçilik ulgamy IMO çözgüdi MEPC-e doly laýyk gelýär.259 (68) we PAH, pH we bulaşyklyk üçin yzygiderli gözegçilik we maglumatlary ýazga geçirip biler.Ulgam DNV / GL, RINA, Lloýdiň sanawy, Býuro Veritas, Koreýa sanawy we Nippon Kyokai tarapyndan deňiz görnüşini tassyklamaga ýetdi.

Köpüsiniň ätiýaçlyk şaýlarynyň köpüsini üpjün edip bilerdikWWMSmarkalar, doly hyzmat ulgamy we ägirt uly paýnamalar sebäpli, müşderilere garaşyşyňyzdan has gysga wagtyň içinde ýokary hilli bölekleri we hyzmatlary hödürläp bileris.“Yanger” bilen hyzmatdaşlyk etmek wagtyňyzy tygşytlar we enjamlaryňyzyň iň täsirli işlemegini üpjün eder.

Önümleriň sanawy

wwms (1)

CTG

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

2141-081-PL

Turbidit datçigini ýygnamak

2260-185-PL

Howany arassalamak barlag klapan gurnama

2374-044-PL

Güýçlendiriji gurnama

2374-047-PL

Basyş ýeňilleşdiriji klapan ýygnamak

2374-083-PL

Basyşy sazlaýjy gurnama

2374-084-PL

Howany arassalamak köpugurly gurnama

2374-117-PL

Akym ölçeg gurnama

2374-147-PL

Optiki datçikleri barlamak

2374-271-PL

pH datçik gurnama

2374-289-PL

Nasos ýygnamak

2380-010-PL

PAH + datçik gurnama

113628

Izolýasiýa klapan

113629

3 taraplaýyn drena val klapan

113632

Süzgüç ekrany

113684

Basyş ölçegi

113685

Duýgur ekran

120157

Rotor ýygnamak (nasos üçin)

118063

PVC-C barlag klapan

119019

500 optiki süpürgiç

wwms (2)

SUNTEX

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

6SGT-SG121460

pH Sensor

6SGT-SG121824

Outlet Pump NBR üçin impeller / saz

6SGT-SG121823

Iýmitlendiriji nasos NBR üçin impeller / toplum

6SGT-SG121349

Kauçuk bufer görnüşi C 30 × 40

6SGT-SG121467

DC iýmitlendiriji nasosy

6SGT-SG121348

Giňeldiş çeşmeleri

6SGT-SG121297

Aquascat / OilGuard üçin giriş turbasy

6SGT-SG116627

Howa süzgüji

6SGT-SG121438

O-halka FPM D16 / sany

6SGT-SG121454

O-halka FPM D20 / sany

6SGT-SG121360

O-halka FPM D25 / sany

6SGT-SG121453

O-halka FPM D30 / sany

6SGT-SG119571

pH4 Bufer çözgüdi

6SGT-SG119506

pH7 Bufer çözgüdi

6SGT-SG121661

6SGT-SG121838

6SGT-SG121483

Çykyş nasosy 60 Hz doly toplum

6SGT-SG121629

Giriş nasosy 60 Hz doly toplum

6SGT-SG121409

Deaeration Tube çalyşmak

6SGT-SG121477

Solenoid klapan 2/2 taraplaýyn

6SGT-SG121220

Emitter OilGuard SG

6SGT-SG116634

AquaScat üçin ýagtylyk çeşmesi

6SGT-SG116673

Doly janköýer

6SGT-SG121475

Akym datçigi

6SGT-SG118809

AquaScat üçin ekrana degiň

6SGT-SG121094

OilGuard 2W üçin duýgur ekran

6SGT-SG121424

Turbalary birikdirmek - Barlag klapanyndan soň

6SGT-SG121421

Turbalary birikdirmek - Barlag klapanyndan soň

6SGT-SG121425

Turbany birikdirmek - Iýmitlendiriji turba

6SGT-SG121424

Turbany birikdirmek - çykyş turbasy

6SGT-SG121448

Tankdan öň turba-S görnüşini birikdirmek

6SGT-SG121420

Nasosdan öň turba-S görnüşini birikdirmek

6SGT-SG121422

Turbany saklaýjyny birikdirmek

6SGT-SG111834

Batareýa 3V CR 2032

6SGT-SG117442

Mikrofuse 250V 2AT RM5

6SGT-SG121506

Esasy PCB Geňeşi barlandy

6SGT-SG121424

Vanany barlaň

6SGT-SG121449

Basyşy azaltmak klapan

6SGT-SG116708

AquaScat SG üçin barlag bölümi

6SGT-SG121255

OilGuard SG üçin barlag bölümi

6SGT-SG121410

OilGuard SG tamamlandy

6SGT-SG121400

AquaScat SG tamamlandy

wwms (4)

REaşyl

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

03613

Impeller nasosy - B görnüşi

03629

Nasos ätiýaçlyk şaýlary toplumy - B görnüşi
· Nasos üçin 1 sany impeller
· 1 sany mehaniki möhür
· 1 sany mehaniki möhür üçin boşluk diski
· 1 sany deşik deşiksiz geýiň
· 1 sany deşik deşikli tabak geýiň
· Impeller nasosy üçin 3 sany jübüt halka

03616

Nasos üçin hereketlendiriji - B görnüşi

03614

Mehaniki möhür - B görnüşi

03619

Mehaniki möhür üçin boşluk diski - B görnüşi

03617

Deşik deşiksiz geýiň - B görnüşi

03618

Deşik deşilen plastinka geýiň - B görnüşi

03615

Impeller nasosy üçin halka - B görnüşi

03625

Nasosyň kellesi - B görnüşi

02505

De-köpürjik doly (armaturasyz)

02582

Manometr 0-4 bar

02653

Düwürtigiň ýokarsy üçin halka

02654

De-köpürjikli pleksiglas turbasy üçin halka
(Bejeriş üçin 4 sany kompýuter)

02381

Süzgüç

02435

Akymy sazlaýjy klapan

02686

Top klapan w.hereketlendiriji

02703

Basyşy azaltmak klapan

02687

Basyş saklaýjy klapan / Kömekçi klapan

02438

Gysyş ferruly OD 10 mm

02543

Gysyş ferruly OD 12mm

02640

Akym wyklýuçateli (laýyk däl)

02908

Akym wyklýuçateli üçin halka

02921

Akym wyklýuçateliniň gapagy

02968

Hapalananlar üçin akym wyklýuçatelini ýokarlandyrmak toplumy
02967 bölegini öz içine alýan suw

02966

Signal A / D öwrüji

02967

Hapalanan metbugat üçin akym kommutatory (bolmasa
armatura)

01462

Birikdiriş kabeli, 1,5 m aýal

00358

Saýlaýjy klapan

02336

Barlag penjiresi

02579

Yza gaýdyp gelmeýän klapan

02438

Gysyş ferruly OD 10 mm

02543

Gysyş ferruly OD 12mm

02237

Elektrik üpjünçiligi 24V

00065

Awtomatiki predohranitel

01989

Awtobus birikdirijisi 750-352 Modbus TCP / IP

02015

Elektrik üpjünçiligi moduly 750-602

02401

I / O 750-400 moduly

02402

I / O modul 750-455

02497

I / O modul 750-492

02404

I / O moduly 750-513

01992

I / O 750-600 moduly

01887

HMI-displeý

02410

Izolýasiýa güýçlendiriji

02221

PAH datçigi 0-100 µg / l

02223

PAH datçigi 0-800 µg / l

03443

Durky täzelenen PAH datçigi 0-100 µg / l
Diňe ulanylan PAH datçigi gaýdyp barsa elýeterli

03444

Durky täzelenen PAH datçigi 0-800 µg / l
Diňe ulanylan PAH datçigi gaýdyp barsa elýeterli

02550

PAH palatasynyň ýygnagy

02529

PAH kamerasy üçin jaň
(2 sany abatlamak üçin zerur)

02343

Turbidit datçigi (armaturasyz)

02342

Turbidit analizatory

02385

Turbidit ýagtylyk çeşmesi

02394

Turbidity Emitter

02395

Turbidity kabul ediji

02805

Turbidit arassalaýjy enjam

02386

Süpürgiç (diňe rezin bölegi)
4 sany / toplum

02990

Süpürgiç pyçagy

02387

Turbidity O-halka toplumy

02839

Turbidity analizatory üçin süpürgiç gapagy

03264

Süpürgiç ýakasy toplumy

02344

elektrodsyz pH datçigi

02329

pH kamerasy (armaturasyz)

02389

PH datçigi üçin elektrod

02755

PH datçigi üçin gapagy goşmak bilen hozy gulplamak

02390

PH datçigi üçin gap

02315

Kalibrleme toplumy doly (PAH 0-100 µg / l)

02590

Kalibrleme toplumy doly (PAH 0-800 µg / l)

03215

Kalibrleme toplumy doly (PAH bolmasa)
giriş moduly

03549

Kalibrleme toplumy tamamlandy
(PAH goşa aralygy 0-100 / 800)

03667

PH bolmasa kalibrleme toplumy (PAH 0-100 µg / l)

02449

Kalibrleme toplumy - doldurmak (PAH 0-100 µg / l)

02477

Kalibrleme toplumy - doldurmak (PAH 0-800 µg / l)

03561

Kalibrleme toplumy - doldurmak
(PAH goşa aralygy 0-100 / 800)

03973

Kalibrleme toplumy - doldurmak
(Giriş kabineti)

02259

pH 4 bufer

02260

pH 7 bufer

02261

pH 10 bufer

02256

Turbidit standarty 0,0 NTU

02257

Turbidity standart 10 NTU

02258

Turbidit standarty 40 NTU

02253

PAH çözgüdi 0 μg / l

02255

PAH ergini 50 μg / l

02316

PAH ergini 100 μg / l.

02795

PAH çözgüdi 200 μg / l.

02459

PAH ergini 400 μg / l.

02460

PAH ergini 800 μg / l.

02263

Şpris

02264

Iňňe

02398

Arassalaýjy ýassyklar

02480

Amal gollanmasy

02399

Kalibrleme boýunça gollanma

02957

WM üçin ätiýaçlyk şaýlary toplumy we
1 ýyllyk iş üçin WMP
Nasos görnüşi A.

03658

WM üçin ätiýaçlyk şaýlary toplumy we
1 ýyllyk iş üçin WMP
Nasos görnüşi B.

03864

WM-den başga ätiýaçlyk şaýlary toplumy.
pH we WMP
Nasos görnüşi B.

02958

WM üçin ätiýaçlyk şaýlary toplumy we
1 ýyllyk iş üçin WMR

02959

WM30 üçin ätiýaçlyk şaýlary toplumy -
Nasos görnüşi A.

03964

WM30 üçin ätiýaçlyk şaýlary toplumy -
Nasos görnüşi B.

TRIOS

Seriýa belgisi

Bölümiň beýany

20 × 3 NBR

Nusga almak üçin nasos

JXM-A170

Nasosy guratmak üçin diafragma moduly

JXM-A170

Bir taraplaýyn klapan ýygnamak

'370W / 220V / 60Hz

Nasos hereketlendirijisi

LY2N-J 220VAC / 10A

220VAC estafetasy

DP200A 220VAC 120 * 120 * 38

Sowadyjy janköýer
Deslapky şkafyň turba we klapan gurnamasy

DN15 PN10 35mesh

Y görnüşli süzgüç

Φ60,0-10bar

Diafragma basyş ölçegi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň